Regulamin i reklamacje

Regulamin


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin definiuje zasady korzystania ze strony jeszlokalnie.pl, zwanego „Serwisem”, zasady dokonywania zakupów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem serwisu jeszlokalnie.pl jest Anna Różańska, ul. Szyprów 2, Gdańsk 80-335, NIP: 5832597554
 3. Kontakt pod numerami telefonów Infolinii: 571 390 848 lub poprzez pocztę elektroniczną: jeszlokalnie@gmail.com.
 4. Prawidłowe korzystanie ze strony Serwisu www.jeszlokalnie.pl, jest możliwe po spełnieniu przez komputer lub urządzenie mobilne użytkownika następujących wymagań:
  1. Połączenie z siecią internet poprzez łącze internetowe o rzeczywistej przepustowości min. 1 Mbps
  2. Użycie jednej z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 46.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 51.0. i wyższej, Safari w wersji 5.1.7 i wyższej
  3. Jeden z systemów operacyjnych: Android w wersji 5.0 lub wyższa, iOS w wersji 8,0 lub wyższej, Windows 7 lub nowsze, Mac OS 10.7 lub nowszy
  4. Komputer lub urządzenie mobilne z procesorem min. 1 GHz. oraz pamięcią operacyjną RAM min. 1 GB.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 6. Akcje promocyjne oraz ich warunki uregulowane będą w odrębnych regulaminach promocji.
 7. Właściciel Serwisu jeszlokalnie.pl świadczy następujące usługi:
  1. zapewnienie dostępu online do zasobów Serwisu, w tym w szczególności do dokonywania zakupów oferowanych towarów przez internet,
  2. newslettera.

  § 2 Definicje

  1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu jeszlokalnie.pl, zasady dokonywania zakupów
  2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu poprzez internet
  3. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie udzielając podstawowych informacji niezbędnych do realizacji zamówienia
  4. Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych Zarejestrowanemu Użytkownikowi, dostępnych po wpisanie unikalnego loginu i hasła
  5. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.
  6. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu.
  8. Sprzedawca (Sprzedający) – osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w Serwisie wystawia Towary na sprzedaż.
  9. Produkt – towary zamieszczone w Serwisie

  § 3 Rejestracja Konta Użytkownika

  1. Rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie, Użytkownik dokonuje pod adresem http://jeszlokalnie.pl/pl/login.
  2. W celu zarejestrowania Konta Użytkownika, Użytkownik podaje wskazane dane, w szczególności takie jak imię, nazwisko, login/e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, hasło.
  3. W celu rejestracji należy podać podstawowe informacje adres e-mail, hasło oraz dane adresowe lub dane niezbędne do realizacji zamówienia jest to warunek konieczny.
  4. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w §3 ust. 2, zostanie przesłany na adres e-mail, podany podczas rejestracji, link aktywacyjny, który należy kliknąć w celu pełnej rejestracji.
  5. W celu zamknięcia Konta Użytkownika, Zarejestrowany Użytkownik powinien skorzystać z funkcji Zamknij Konto lub poprzez przesłanie oświadczenia o zamknięciu konta na adres jeszlokalnie@gmail.com, z adresu e-mail podanego w trakcie rejestracji
  6. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania podanych danych na bieżąco.
  7. W przypadku nieużywania Konta Użytkownika przez Zarejestrowanego Użytkownika przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od daty ostatniego zalogowania, Administrator może usunąć Konto Użytkownika po wcześniejszej informacji przesłanej użytkownikowi oraz dodatkowym 14 dniowym okresem oczekiwania na podjęcie aktywności przez użytkownika.

  § 4 Zasady Ogólne

  1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia lub podczas dokonywania rejestracji Konta Użytkownika
  2. Wszystkie produkty oferowane w Serwisie są świeże, z aktualną datą przydatności, oryginalnie zapakowane przez Sprzedających, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  § 5 Procedura składania zamówienia

  1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu jest możliwe po uprzedniej rejestracji Konta Użytkownika, za pośrednictwem tegoż konta, jak również poprzez jednorazowe wypełnienie prawidłowo formularzu zamówienia.
  2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo i we właściwych polach poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkty mają być dostarczone oraz numer telefonu i adres e-mail.
  4. W celu złożenia Zamówienia Klient podaje kod pocztowy miejsca dostawy, dodaje Produkty do koszyka, następnie wybiera sposób dostawy oraz formę płatności. W etapie podsumowania zamówienia Klient otrzymuje informację o całkowitej wartości Produktów oraz kosztach dostawy. Złożenie zamówienia następuje poprzez wciśnięcie ikony „Zamawiam i płacę”.
  5. Klient przyjmuje do wiadomości że niektóre Produkty mają zmienny skład zależący od sezonowości produktów.
  6. Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które to koszty podawane są oddzielnie przy składaniu zamówienia.
  7. Produkty sprzedawane na wagę mają podaną cenę za określoną jednostkę miar, a także cenę za Produkt o konkretnej wadze. Produkty te mogą nieznacznie odbiegać wagą od deklarowanej na stronie Serwisu, co może pociągać za sobą konieczność skorygowania ceny końcowej. Klient będzie poinformowany o tym przy składaniu zamówienia. W sytuacji konieczności wykonania korekty zwraca się różnicę Klientowi lub Klient dopłaca różnicę lub też należność zostanie rozliczona podczas następnego zamówienia.
  8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
  9. Kupujący i Sprzedający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktura VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Administratora i Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
  10. Administrator ma prawo odmówić przyjęcia/zarejestrowania kolejnego zamówienia, jeśli klient nie uregulował w pełni płatności za jeden, dwa lub więcej wcześniejszych zamówień.

  § 6 Koszty i sposób dostawy

  1. Produkty dostarczane są pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówienia, w odpowiednich polach formularza: Ulica, Nr domu, Nr mieszkania, kod pocztowy itd.
  2. Produkty są dostarczane za pomocą własnego transportu lub wyspecjalizowanych firm. Szczegółowe informacje Klient otrzymuje podczas składania Zamówienia.
  3. Przesyłka dostarczana jest w przedziale czasowym wybranym przez Klienta przy finalizacji zamówienia na stronach Serwisu. Dostawa może być zrealizowana w dowolnym momencie w czasie ograniczonym przez godzinę rozpoczęcia i zakończenia danego przedziału. Klient zobowiązany jest do odbioru Produktów w miejscu wybranym przez siebie podczas składania zamówienia podczas całego wybranego przedziału czasowego.
  4. Koszt dostawy podawany jest na etapie sposobu wyboru dostawy i wyboru formy płatności.
  5. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na obszarze szczegółowo określonym w Serwisie.
  6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy stwierdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
  7. Aktualne informacje o kosztach dostawy znajdują się na stronie Serwisu https://jeszlokalnie.pl/pl/i/Dostawy/5

  § 7 Formy płatności

  1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.) lub przelewem na konto bankowe Administratora.
  2. Informacje o możliwych sposobach płatności podawane są podczas procesu składania zamówienia na etapie sposobu wyboru dostawy i wyboru formy płatności.
  3. Dostępne formy płatności:

   Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro

  4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”

  5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

  § 8 Prawo odstąpienia od umowy

  1. Z zastrzeżeniem §8 ust. 2, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, chyba że przepisy stanowią inaczej.
  2. Zgodnie z art. 38 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827, z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór podano w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostarczanego mu każdorazowo przez Sprzedawcę/Administratora wraz z potwierdzeniem zamówienia. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: jeszlokalnie@gmail.com
  4. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Produktu, lub w inny sposób udokumentować zakup Produktów.
  5. Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktów, których dotyczy oświadczenie o którym mowa w §8 ust.1, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
  6. Zwrot Produktów następuje na koszt Konsumenta. Jeżeli ze względu na charakter Produktów nie jest możliwe odesłanie tego Produktu w zwykły sposób pocztą, Sprzedająca odbierze Produkty od Konsumenta na swój koszt.
  7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.
  8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11. Przy skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. W przeciwnym razie, Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktów.
  12. Prawo do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji producenta.

  § 9 Postępowanie reklamacyjne

  1. Klient w przypadku jeżeli stwierdzi wady Produktów, ma prawo złożenia reklamacji.
  2. Reklamację zaleca się przesłać z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego i wysłać go na adres jeszlokalnie@gmail.coml. Rekomenduje się dołączenie do reklamacji dowodu zakupu Produktów lub w inny sposób wykazanie nabycia Produktów oraz podanie czego dotyczy niezgodność Produktów z umową.
  3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
  4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Klient zostanie poinformowany na wskazany adres e-mail.
  5. W przypadku gdy wskutek rozstrzygnięcia reklamacji ma nastąpić zwrot ceny za Produkty przekazywane są Klientowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

  § 10 Newsletter

  1. Administrator określa zasady korzystania z Newslettera.
  2. Przed wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
  3. W ramach usługi Newsletter Administrator, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newslettera lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newslettera przez Administratora.
  4. Newsletter zawiera informacje o ofercie Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących, produktach i usługach, aktualnych promocjach, prezentacje Podmiotów współpracujących, ciekawostki związane z produkcją żywności, wartościami odżywczymi poszczególnych produktów, itp.
  5. Każdy Newsletter zawiera informacje o Administratorze danych osobowych, jako nadawcy Newslettera, merytoryczną treść oraz możliwość rezygnacji z usługi Newslettera.
  6. Zamówienie usługi Newslettera następuje poprzez podanie adresu poczty elektronicznej pod linkiem „Newsletter”. Akceptacji warunków Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu otrzymywania Newslettera. Następnie należy dokonać Zamówienia Newslettera.
  7. Podczas wypełniania formularza zamówienia Newslettera, Użytkownik podaje następujące dane: miejscowość zamieszkania, imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, preferencje dot. rodzaju pożądanej oferty.
  8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk „tutaj” w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.

  § 11 Polityka prywatności i pliki cookies

  1. Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.
  2. Administratorem danych osobowych jest Anna Różańska, ul. Szyprów 2, 80-335 Gdańsk, NIP 5832597554 zwany dalej „Administratorem”.
  3. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu.
  5. Podczas wypełniania formularza zamówienia lub rejestracji konta, Użytkownik podaje następujące dane: kod pocztowy miejsca dostawy, miejscowość, imię, nazwisko, numery telefonu lub numery telefonów, adres e-mail, adres dostawy, hasło bezpieczeństwa.
  6. Dane nie są przez Administratora serwisu w żaden sposób modyfikowane. Administrator serwisu zastrzega sobie jednak prawo do poprawiania oczywistych błędów (np. literówek) w posiadanym zbiorze danych lub zmiany formy przechowywanych w nim informacji w celu podniesienia jakości świadczonych Usług.
  7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora dla celów realizacji i dostawy Zamówienia oraz przez podmioty współpracujące z Administratorem
  8. Ponadto, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora w celu prowadzenia konta, pamiętania historii zakupów Klienta oraz jego preferencji.
  9. W trakcie składania Zamówienia Klient podaje dane niezbędne do realizacji płatności.
  10. Serwis korzysta z plików cookies.
  11. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  12. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
  13. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (bez konieczności logowania), dzięki której Użytkownik korzystający z tego samego urządzenia nie musi za każdym razem logować się w serwisie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   4. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, Facebook.
  14. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  15. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  16. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  17. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  18. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics, Facebook.
  19. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  20. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  21. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  22. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  23. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  24. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
  25. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach - uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawieniami cookies użytkownik powinien przejść do ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta i postępować zgodnie z instrukcjami dla tej przeglądarki.
  26. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego gromadzone dane osobowe, prawo do ich poprawy oraz do żądania usunięcia danych. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia danych jest to równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.

  § 12 Postanowienia końcowe

  1. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: jeszlokalnie@gmail.com, oraz numerem telefonu 571 390 848
  2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego regulaminu, należy go interpretować w taki sposób, aby jego wykładnia była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Administrator poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika lub Użytkowników zapisanych na Newsletter o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej tekst zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik lub Użytkownik zapisany na Newsletter nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Administratora poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie lub zaprzestanie otrzymywania Newslettera.
  4. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Klientowi, który wyraził zgodę na cykliczne, automatyczne obciążanie jego karty płatniczej kwotą ceny za wybrane Produkty bez każdorazowego akceptowania transakcji płatniczej, przysługuje prawo do rezygnacji z usług świadczonych przez Serwis na podstawie niniejszego Regulaminu. Rezygnacja może być dokonana w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Serwisie poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Nie akceptuję zmian Regulaminu”.

  Do niniejszego regulaminu dołączono wzór formularza odstąpienia od umowy dla Klientów.

  § 13 Rodo

   

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Anna Różańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Szyprów 2, 80-335, e-mail: jeszlokalnie@gmail.com
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@uodo.gov.pl
  3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień z dostawą do domu na podstawie dokonanej rejestracji, która jest jednoznaczna ze zgodą na wykorzystanie danych w tym celu 
  4. Dane mogą być udostępniane firmie kurierskiej w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie
  5. Dane będą przechowywane przez okres, w którym konto użytkownika jest aktywne. W przypadku dezaktywacji konta, dane użytkownika zostaną usunięte z systemu zamówień
  6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Załącznik nr 1
  Wzór formularza odstąpienia od umowy dla Klienta
  (formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych produktów, jeśli są to produkty podlegające zwrotowi)

  Adresat:
  Anna Różańska jeszlokalnie.pl,
  jeszlokalnie@gmail.com, tel. 571 390 848

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy zakupu następujących
  rzeczy:………………………………………………….………………………………………………….

  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  – Adres konsumenta(-ów)
  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  – Data

  (*) Niepotrzebne proszę skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl