Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Anna Różańska, nip 5832597554, ul. Szyprów 2e/7, 80-335 Gdańsk (jeszlokalnie.pl) jako administrator Twoich danych przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") określa, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy wszelkie informacje, które nam udostępniasz podczas korzystania z naszych usług, w szczególności z naszego Serwisu jeszlokalnie.pl („Serwis” lub „jeszlokalnie.pl”).

W Polityce prywatności znajdziesz także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. 

Pragniemy zapewnić Cię, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)(„RODO”).

Polityka prywatności obowiązuje wszystkich naszych klientów jeszlokalnie.pl , a także wszystkich odwiedzających Serwis. Podczas odwiedzania naszego Serwisu jeszlokalnie.pl wykorzystujemy pliki cookies, za pomocą których  analizujemy Informacje pod kątem produktów, które zamawiasz oraz wszelkie opinie zwrotne otrzymane od Ciebie. Dzięki temu mamy okazję dowiedzieć się, w jaki sposób możemy poprawić Twoją satysfakcję z naszych usług. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z Regulaminem Serwisu jeszlokalnie.pl regulującym warunki korzystania z naszych usług. 

 1. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

W tej Polityce znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych. 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do realizacji Twojego zamówienia (zawarcia i realizacji umowy), jak również̇ może wynikać́ z przepisów prawa. Niepodanie przez Ciebie danych uniemożliwi zawarcie z nami umowy (przyjęcie od Ciebie zamówienia).

 1. Dostarczanie produktów i świadczenie usług.

Świadczenie usług i dostarczanie produktów zamówionych w Serwisie obejmuje po naszej stronie, następujące czynności: czynności związane z przyjęciem i realizacją Twojego zamówienia, złożonego za pośrednictwem Serwisu; fakturowanie; pobieranie opłat; rozpatrywanie reklamacji; ewentualne dochodzenie wierzytelności; kontrolę jakości usług; oferowanie Ci bezpośrednio produktów i naszych usług (marketing bezpośredni).

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (w tym dane adresowe, telefoniczne, mailowe); dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszego Serwisu; dane związane z Twoimi zamówieniami, składanymi za pośrednictwem Serwisu, informacje, które podajesz wypełniając formularze w Serwisie jeszlokalnie.pl , wszelka korespondencja między Tobą a nami.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Jak długo je    przechowujemy? 

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w związku z celami, które realizujemy i tylko wtedy, kiedy mamy do tego podstawę. Dane te przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak
różnić się, w zależności od celu przetwarzania. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Jaki to cel, podstawa i jak długo?

1) w celu realizacji Twojego zamówienia, na podstawie złożonego przez Ciebie zamówienia -  do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń́, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, kiedy te roszczenia mogą się ujawnić po dniu zrealizowania Twojego zamówienia; 

2) w celu marketingu naszych produktów lub usług, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu - do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na marketing po zrealizowaniu zamówienia - do czasu cofnięcia tej zgody. Naszym prawnym uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez nas marketingu bezpośredniego naszych  usług,

4) w celu rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości - przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, lub postępowanie związane ze zrealizowanym zamówieniem Produktów zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,

5) w celu windykacji i dochodzenia roszczeń lub obrony naszych praw w postępowaniu karnym – na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu - do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń́ przysługujących nam bądź przedawnienia karalności czynu popełnionego na naszą szkodę,

6) w celu tworzenia Twojego profilu klienta- na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu – do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub zamknięcia konta w naszym Serwisie.

Twój profil klienta tworzymy w celu poprawy jakości świadczenia usług, jak najlepszego dopasowania obsługi oraz ofert marketingowych do Twoich indywidualnych potrzeb w oparciu o następujące kategorie danych: dane kontaktowe; informacje o Twoim koncie; dane o Twoich zamówieniach złożonych w naszym Serwisie; dane zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej (Serwisu). Umożliwia nam to sprawne oferowanie Ci produktów i usług dostosowanych do Twoich potrzeb, czyli profilowanie.

Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy tworzyli Twój profil klienta w celu marketingu bezpośredniego możesz zgłosić nam swój sprzeciw. Wtedy nie będziemy mogli poinformować Cię o nowej ofercie lepiej dopasowanej do tego, w jaki sposób korzystasz z naszych usług. Jednocześnie informujemy, że w związku z korzystaniem z naszych usług nie stosujemy mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji dotyczących oferowania Ci naszych usług. 

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane  innym podmiotom tj. Dostawcom produktów, od których zamawiasz Produkty, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie m.in. kurierom realizującym dostawy produktów, dostawcom usług IT mającym siedzibę̨ w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. 

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

 1. Masz kontrolę nad swoimi danymi i masz następujące prawa

 

 • prawo do wyrażenia oraz cofnięcia, w każdym czasie, zgód na:

 

przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących,   

 

 • prawo do wniesienia sprzeciwu:
 • w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego,
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego naszego interesu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,

3) prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej; do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną̨ ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez jeszlokalnie.pl, 

4) prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne,

5) prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały przez nas zebrane, i nie mamy już innych podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego, 

6) prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług; uprawnienie to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej umowy (realizowanego zamówienia),

7) prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres naszego biura :Anna Różańska ul. Szyprów 2e/7, 80-335 Gdańsk , elektronicznej jeszlokalnie@gmail.com

 

Najpóźniej, w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem.

 

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Możemy również nagrywać Twoje połączenia telefoniczne z naszym biurem obsługi. 

 

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, możemy zażądać uzasadnionej opłaty za realizację Twojego żądania albo odmówić podjęcia działań w związku z tym żądaniem.

 

Przydatne dane kontaktowe, oraz inne informacje.  Aktualizacje naszej Polityki 

Jeśli uważasz, że twoje dane przetwarzamy nie zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz
do nas napisać na adres jeszlokalnie@gmail.com Zbadamy każdą skargę dotyczącą sposobów naszego postępowania z Twoimi danymi. Możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zwracamy twoją uwagę, że produkty i usługi w naszym Serwisie jeszlokalnie.pl mogą zawierać linki do stron internetowych innych przedsiębiorców i oferowanych przez nie usług. Przedsiębiorcy Ci mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie w naszym Serwisie. 

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01.01.2021

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl